Varetelling

Varetelling Kuleramme Hvordan skal varelageret telles nå ved nyttår? Alle som har kjøpt inn varer som ikke er solgt i 2015, må levere varetellingsliste. I varetellingen skal det tas med alle varer som er fysisk på lager.
Dato: 17.12.2015 Tekst: Espen A. Moltubakk

Klar og tydelig telleinstruks

For å sikre at varetellingen foregår på en effektiv og tilfredsstillende måte anbefales det å utarbeide en telleinstruks. Denne instruksen bør angi tidspunkt og varighet for tellingen, hva som skal telles, ansvarsfordeling, behandling av ukurante varer, kontroll av inn/ut av lager under telling etc.
Husk at alle varer skal telles, også de ukurante. Ukurante varer verdsettes til virkelig verdi og vises som en egen gruppe i tellelistene. 

Spesifisering av varetellelista

Gjennomføring av varetelling kan være krevende, men gode rutiner kan spare deg for mye ekstraarbeide. Varetellingen skal dokumenteres med varetellingslister (manuelle eller elektroniske). Dersom du bruker manuelle lister skal disse være forhåndsnummererte (hvis de har flere sider). Tellelistene må dateres og det må fremkomme hvem som har foretatt tellingen. Tellelistene må minst inneholde: 

·         Varebenevnelse

·         Kvantum, med angivelse av måleenhet

·         Pris pr. enhet (stk, meter, liter etc).

o    Bruk i utgangspunktet innkjøpspris

o    Hvis utsalgspris blir brukt må kalkulasjonsfaktor føres opp

·         Summeringskolonne for verdien på grunnlag av antall varer pr. enhet

·         Virkelig verdi etter nedskriving for ukurans

·         Navn på de som har foretatt tellingen og dato for telling

Ikke mottatte varer man har mottatt faktura på pr. 31.12 må tas med, mens utfakturerte, ikke utleverte varer, tas ikke med i varetellingen. 

Problemer med å finne kostpris?

Har man problemer med å finne innkjøpsprisen på varene, kan man benytte utsalgspris og regne seg tilbake til innkjøpsprisen ved å trekke ut bruttofortjenesten på varen. Ved ulik bruttofortjeneste på forskjellige varer bør varene sorteres hver for seg. Hvilke verdier som benyttes må komme fram av tellelistene.

Uansett hvilke verdier man bruker på tellelistene, skal lageret til slutt verdsettes både til kostpris (innkjøpspris/tilvirkningskost) og virkelig verdi (nedskrevet etter ukurans) – alle priser ekskl. mva. Det skal settes opp et sammendrag som viser både samlet kostpris og samlet nedskrevet verdi for hver varegruppe. Denne skal igjen være summert og signert av leder.

Listene skal sendes til oss før årsregnskapet kan avsluttes og disse må oppbevares som pliktig regnskapsmateriale i minimum 10 år.


Kvittering

Din henvendelse er mottatt

Vi har mottatt din henvendelse og komme tilbake til deg så raskt som mulig

Takk for du kontaktet oss

Ha en fortsatt fin dag

Vennlig hilsen

SpareBank 1 Regnskapshuset