1. Hjem
  2. Tjenester
  3. Budsjettering

Budsjettering

Et marked preget av høyt konkurransenivå, høyt kostnadsnivå, en sterk krone, samt usikkerhet i internasjonal økonomi vil påvirke også DIN virksomhet, noe som gjør planlegging og budsjettering desto viktigere.

 

Budsjettering er planlegging

Planlegging er nødvendig for å få bedre oversikt og kontroll med virksomhetens økonomi både på kort og lang sikt. Budsjettering er dermed også et hjelpemiddel for kontinuerlig forbedring og et helt nødvendig underlag for videreutvikling av virksomheten

Budsjettering er samtidig et helt sentralt element i videreutvikling av det helhetlige planverket som beskriver hvordan ønsket utvikling/vekst for virksomheten skal realiseres

Budsjettering gjør det mulig å ligge i forkant og håndtere potensielle utfordringer før de oppstår (f.eks. finansiering, investeringer, anskaffelser, ansettelser, nedbemanning, etc.)

I tillegg gir budsjettering større bevissthet om nivå på spesifikke kostnader (rentenivå, forsikringer, innkjøpsbetingelser, andre variable kostnader)

Coaching og kompetanseoverføring
Budsjettering er samtidig en prosess hvor du vil ha oss som din budsjetteringscoach, som leder, veileder og støtter deg gjennom prosessen

Erfaringsmessig er dette en effektiv måte å gjennomføre budsjetteringen på, som samtidig er svært lærerikfor deg personlig da du både vil få tilført kunnskap om en viktig del av virksomheten din, samt få en større bevissthet om betydningen av budsjettering som prosess

Forskjellige typer budsjettering
Budsjettering er en prosess som ideelt sett består av en rekke delprosesser med fokus på forskjellige områder. Hver delprosess ender opp i et eget budsjett for det aktuelle området, hvor flere av disse gjenbrukes i andre områder

 

Områdene det er aktuelt å budsjettere for, samt hvordan merverdien av disse kan økes ser du her ...

Resultatbudsjett
Synliggjør forventede inntekter og kostnader i en gitt periode, og gir deg et bedre grunnlag å realisere dine overordnede mål/visjon for virksomheten

Balansebudsjett
Synliggjør forholdet mellom eiendeler, gjeld og egenkapital (basert på resultats-/investerings- og likviditetsbudsjett) og gjør deg bedre i stand til å unngå ubehagelige overraskelser (f.eks. havne i strid med lånebetingelser fra bank – for lav egenkapitalprosent, behov for å tilføre egenkapital, etc.)

Likviditetsbudsjett
Synliggjør utviklingen i beholdning av likviditet over en gitt periode (basert på resultats- og investeringsbudsjett) og gjør deg bedre i stand til å sikre tilgang på nødvendig likviditet for å møte fremtidige betalingsforpliktelser

Investeringsbudsjett
Synliggjør investeringer nødvendig for å realisere dine overordnede mål/visjon for virksomheten, og gir deg oversikt over hvilke investeringsobjekter som skal anskaffes i perioden
Gjør deg bedre i stand til å sikre tilgang på nødvendig likviditet for å møte fremtidige investeringer.

Revidering av budsjett
Nytt budsjett basert på endrede forutsetninger gir deg et bedre grunnlag å realisere dine overordnede mål/visjon for virksomheten.

Utarbeidelse av prognoser
Budsjettall erstattert med realiserte tall p.t. synliggjør nytt forventet resultat basert på de øvrige budsjettall og lar deg få "ro i sjelen" for et forventet årsresultat på tross av f.eks. sesongsvingninger.