1. Hjem
 2. Presentasjon

Ta gjerne kontakt for å se hva din bedrift kan ha nytte av. Du vil få skreddersydde løsninger i forhold til størrelse på bedriften, bransje og evne og ressurser til å løse oppgaver internt.

 

KNAPP.jpg

Regnskap er ikke det samme som økonomistyring

Regnskapet forteller historien om hva som har foregått i bedriften det siste året. Regnskapet er et dårlig verktøy å styre en bedrift etter siden det ikke er klart før lang tid etter at siste bilag for i fjor er ført. Dessuten kan skatt, MVA, regnskapsprinsipper og avskrininger forvirre bildet av hvordan situasjonen egentlig er i bedriften. Er resultatene dårlige, eller ikke så bra som du hadde håpet, er du på etterskudd i forhold til å ta grep for å bedre lønnsomheten. Med god økonomistyring har du oversikt over nåsituasjonen i firmaets økonomi, og kan ta grep før nedturen blir alvorlig. Vi hjelper deg gjerne med å holde oversikten, eller sette opp systemer som gjør at du får gode rapporter underveis i året.

Lønn og personal

Lønnsområdet handler om mer enn utbetaling av lønninger og utlegg. Ved sykdom, permisjoner og vanskelige personalsaker kan det være vanskelig og tidkrevende å ha ansvaret for dette området internt i bedriften. Derfor styrker vi vår kompetanse på dette området for å kunne tilby våre kunder ekspertise på dette området.

Vi kan utføre eller gi råd om blant annet disse tjenestene:

 •  Lønnsutbetaling, reise- og utleggsrefusjon
 • Oppfølging av sykefravær
 • Oppfølging av permisjoner av kort og lang varighet
 • Arbeidstidsordninger, time- og fraværsregistrering
 • Pensjons- og forsikringsordninger
 • Mobiltelefonordninger
 • Firmabil og elektronisk kjørebok ved bruk av privatbil
 • Medarbeidersamtaler og håndtering av vanskelige personalsaker
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Opphør av arbeidsforhold

 Invester i gode løsninger

Føler du at regnskap tar mye tid og koster for mye penger? Da kan det være på tide å automatisere regnskapet. Vi tilbyr løsninger for bedrifter av ulike størrelser. Felles for løsningene er at flest mulig fakturaer, både inn og ut av bedriften, må være elektroniske. Vi hjelper deg å endre arbeidsprosessene for å oppnå dette. Gevinsten for deg er lavere kostnader, mindre tidsforbruk og bedre oversikt ved at du alltid er er ajour ned til siste bilag. 

Mindre sårbar og alltid oppdatert

En av fordelene ved å bruke oss er at vi alltid er oppdatert på lover og regler, og har oppdaterte systemer. Vi har også et stort lokalt fagmiljø som gjør bedriften din mindre sårbar for sykdom, ferieavvikling og endring av arbeidsforhold. 

KNAPP.jpg

Det er viktig for oss å ta del i samfunnsutviklingen, og bidra til bærekraftig utvikling både lokalt og globalt.

Vårt arbeid med bærekraft

bike.jpeg

Bærekraft er en sentral del av vår virksomhet. Høy etisk standard og troverdig forretning i samarbeid med kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet vi er en del av skal kjennetegne alt vi foretar oss. Dette reguleres gjennom rammeverk i norske lover og forskrifter, samt egne retningslinjer, strategier og policyer

PapirflyBanner852 fallback.jpg

 

Miljø

Vi arbeider kontinuerlig for å bli en mer ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon, gjennom å stille krav til konsernet, leverandører og våre samarbeidspartnere. Samtidig vil vi gjennom produktutvikling stimulere våre kunder til en mer bærekraftig tankegang.

Transport

Vi benytter videokonferanseutstyr for å redusere behovet for reisevirksomhet ved møter. Ved nødvendige jobbreiser har vi to elbiler tilgjengelig for ansatte i konsernet. I tillegg har vi el sykler ved hvert kontor for kortere ærender. For å redusere utslippene ved kjøring til og fra arbeidsplassen tilbyr konsernet lån til elbil med subsidiert rente til ansatte. Det er også ladepunkter for elbil tilgjengelig for kunder og ansatte ved de fleste av våre kontorer.

Avfallshåndtering

Virksomheten i konsernet medfører begrenset produksjon av avfall. I 2018 vil vi fortsette jobben med å innføre kildesortering av avfall tilpasset mottakssystemet for avfall på hvert kontorsted, slik at alle våre kontorer skal kildesortere sitt avfall. Vi jobber også målrettet for å redusere bruk av papir.

Miljørettede produkter

For å stimulere våre kunder til å velge mindre miljøskadelige løsninger ved bygging og renovering av boliger og fritidsboliger har vi i konsernet SpareBank 1 Hallingdal Valdres til nå tatt frem tre nye produkter.

 • Miljølån med rente fra 0% gjelder ekstra kostnader ved å bygge mer miljøvennlig enn byggenormen.
 • I samarbeid med solcelleleverandøren Otovo har vi utviklet Sollån som gir gunstige betingelser ved montering av solcellepaneler.
 • Sammen med ABK, en av Norges største importører av varmepumper, har vi utviklet et eget Varmepumpelån for luft- og væskebaserte varmepumper.

Energi- og klimaregnskap

Vi skal møte miljøutfordringen med effektiv ressursbruk og miljøriktige løsninger i hverdagen. Vi utarbeider derfor et årlig energi- og klimaregnskap som dokumenterer konsernets forbruk, gjenvinningsgrad og energiforbruk. Regnskapet følger de internasjonale standardene i "The Greenhouse Gas Protocol" og ISO 14064-1.


Menneskerettigheter

SpareBank 1 Hallingdal Valdres respekterer grunnleggende menneskerettigheter. Herunder også alle konvensjoner ratifisert gjennom norsk lov, som FNs menneskerettskonvensjoner, ILOs kjernekonvensjoner og FNs miljø- og korrupsjonskonvensjoner. Dette omfatter de grunnleggende rettigheter som alle mennesker har, og er regulert av nasjonal og internasjonal lovgivning. Herunder nevnes spesielt retten til rettferdige og gode arbeidsvilkår, lik lønn for likt arbeid, avskaffelse av alle former for diskriminering, urfolks rettigheter og forbudet mot barnearbeid. Dette er krav som gjelder all vår virksomhet i SpareBank 1 Hallingdal Valdres, våre leverandører og når vi gir kreditt.


Arbeidsvilkår

All vår virksomhet foregår i Norge, og er underlagt norske lover og internasjonale konvensjoner ratifisert av norsk lov. Vi tar hensyn til arbeidstakerrettigheter og grunnleggende sosiale behov. Krav til arbeidstakerrettigheter gjelder også for våre leverandører.

Vi fremmer likestilling blant alle ansatte, uavhengig av kjønn, legning, språk, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion og livssyn.


Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gjelder for alle våre ansatte og er et fundament for konsernets forretningsdrift og strategiske mål. Åpen framferd, gode fellesskapsverdier, strenge krav til oss selv og gode retningslinjer for hvordan vi skal handle i forhold til andre er grunnlaget for å skape tillitt.

Konsernet og den enkelte ansatte og tillitsvalgte må opptre med aktsomhet, være ærlige og objektive og lojalt rette seg etter de etiske retningslinjene og de lover og forskrifter som myndighetene fastsetter. I tillegg til lover, regler og konsernets etiske retningslinjer skal de etiske retningslinjene for de ulike virksomhetene legge vekt på god rådgivning- /regnskapsføring- / eiendomsmeglerskikk.


Leverandører

Vår innkjøpspolicy stiller krav til følgende kjerneområder:

 • Menneskerettigheter
 • Arbeidsforhold
 • Miljø
 • Hederlig virksomhet.

Leverandørene skal som et minimum tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper, herunder bestemmelser om forhold som lønn, arbeidstid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), samt miljø og anti-korrupsjon. Standard vedlegg om samfunnsansvar som ligger til grunn for våre innkjøp gjelder hele SpareBank 1 Alliansen. Les vedlegget her (pdf).


 Hvitvasking og terrorfinansiering

Økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av utbytte, undergraver den legale økonomien i ethvert samfunn. Våre ansatte skal ha nødvendig kunnskap for å kjenne igjen kundeforhold og transaksjoner som kan ha som formål å utnytte finansielle systemer til hvitvasking og terrorfinansiering. Vi etterlever lovkrav og treffer tiltak som har som formål å bekjempe økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. Dette innebærer å gjøre gode risikovurderinger, samt ha god kunnskap om kunder og formålet med kundeforholdet.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres verken driver med, yter tjenester til eller gir råd som har til hensikt å oppnå unndragelse av skatt.


 sammen-for-en-grønn-fremtid-logo_hvit bakgrunn.png